دوره های آموزشی

ریاضی خلاق چهارم(کانگورو) -زمستان 1402

اعظم سپاوه
 • تاریخ شروع : 1402/10/28
 • تعداد جلسات : 12
 • ساعت شروع : 13:30 الی 14:45
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,200,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 10 نفر

ریاضی خلاق دوم(کانگورو)- گروه اول-زمستان1402

اعظم سپاوه
 • تاریخ شروع : 1402/10/28
 • تعداد جلسات : 12
 • ساعت شروع : 09:15 الی 10:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,035,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 12 نفر

ریاضی خلاق دوم(کانگورو)- گروه دوم-زمستان1402

اعظم سپاوه
 • تاریخ شروع : 1402/10/28
 • تعداد جلسات : 12
 • ساعت شروع : 10:30 الی 11:30
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,035,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 12 نفر

ریاضی خلاق سوم (کانگورو)-زمستان 1402

اعظم سپاوه
 • تاریخ شروع : 1402/10/28
 • تعداد جلسات : 12
 • ساعت شروع : 12:15 الی 13:30
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 960,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 15 نفر

ریاضی خلاق پنجم(کانگورو)-تیزهوشان زمستان 1402

نوید توسلی
 • تاریخ شروع : 1402/10/28
 • تعداد جلسات : 12
 • ساعت شروع : 10:30 الی 11:45
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 960,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ریاضی تیزهوشان پنجم-زمستان 1402

نیما آسمانی
 • تاریخ شروع : 1402/10/28
 • تعداد جلسات : 12
 • ساعت شروع : 09:00 الی 10:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 960,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ریاضی مفهومی پنجم -زمستان 1402

لیلا وکیل شعار
 • تاریخ شروع : 1402/10/27
 • تعداد جلسات : 12
 • ساعت شروع : 15:30 الی 16:45
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 960,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ریاضی مفهومی ششم- زمستان 1402

لیلا وکیل شعار
 • تاریخ شروع : 1402/10/27
 • تعداد جلسات : 12
 • ساعت شروع : 17:00 الی 18:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 960,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

هوش و استعداد تحلیلی تیزهوشان نهم- زمستان 1402

نوید توسلی
 • تاریخ شروع : 1402/11/08
 • تعداد جلسات : 28
 • ساعت شروع : 15:30 الی 16:45
 • نحوه اجرا : مجازی
 • هزینه دوره : 2,250,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 25 نفر

هوش و استعداد تحلیلی تیزهوشان هشتم زمستان 1402

نوید توسلی
 • تاریخ شروع : 1402/11/10
 • تعداد جلسات : 16
 • ساعت شروع : 15:30 الی 16:45
 • نحوه اجرا : مجازی
 • هزینه دوره : 1,300,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 25 نفر

ریاضی خلاق دوم(کانگورو)- گروه دوم-پاییز 1402

اعظم سپاوه
 • تاریخ شروع : 1402/08/11
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 09:00 الی 10:10
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 860,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 12 نفر

ریاضی خلاق دوم(کانگورو)- گروه اول-پاییز 1402

اعظم سپاوه
 • تاریخ شروع : 1402/07/27
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 10:30 الی 11:45
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 860,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر
صفحه 1 از 3