معرفی دوره آموزشی هوش مهندسی و ریاضی-تیزهوشان ششم گروه سوم- پاییز1402

شماره دوره آموزشی :1149
روزهای :پنج شنبه
تاریخ شروع :1402/07/20 تاریخ خاتمه :1403/02/27
از ساعت :10:30 تا ساعت :11:45
عنوان دوره :هوش مهندسی و ریاضی-تیزهوشان ششم گروه سوم- پاییز1402
مدرس : پرنیان خان زاده
تعداد جلسات :23

هوش مهندسی و ریاضی-تیزهوشان ششم گروه سوم- پاییز1402
پیش ثبت نام بازگشت