معرفی دوره آموزشی ریاضی مفهومی ششم -پاییز 1402

شماره دوره آموزشی :1150
روزهای :دو شنبه
تاریخ شروع :1402/07/25 تاریخ خاتمه :1402/10/12
از ساعت :17:00 تا ساعت :18:15
عنوان دوره :ریاضی مفهومی ششم -پاییز 1402
مدرس : لیلا وکیل شعار
تعداد جلسات :12

ریاضی مفهومی ششم -پاییز 1402
پیش ثبت نام بازگشت