معرفی دوره آموزشی ریاضی تیزهوشان هفتم-پاییز 1402

شماره دوره آموزشی :129
روزهای :پنج شنبه
تاریخ شروع :1402/07/20 تاریخ خاتمه :1403/02/20
از ساعت :12:15 تا ساعت :13:30
عنوان دوره :ریاضی تیزهوشان هفتم-پاییز 1402
مدرس : صادق نجفی
تعداد جلسات :23

ریاضی تیزهوشان هفتم-پاییز 1402
پیش ثبت نام بازگشت