معرفی دوره آموزشی ریاضی و بازی ورودی دوم - تابستان 1403

شماره دوره آموزشی :2153
روزهای :سه شنبه
تاریخ شروع :1403/04/12 تاریخ خاتمه :1403/06/20
از ساعت :09:15 تا ساعت :10:15
عنوان دوره :ریاضی و بازی ورودی دوم - تابستان 1403
مدرس : اعظم سپاوه
تعداد جلسات :10

ریاضی و بازی ورودی دوم - تابستان 1403
پیش ثبت نام بازگشت