معرفی دوره آموزشی ریاضی خلاق( ریاضی عملیاتی) ورودی سوم -گروه اول-تابستان1403

شماره دوره آموزشی :2166
روزهای :یک شنبه
تاریخ شروع :1403/04/03 تاریخ خاتمه :1403/06/18
از ساعت :10:30 تا ساعت :11:45
عنوان دوره :ریاضی خلاق( ریاضی عملیاتی) ورودی سوم -گروه اول-تابستان1403
مدرس : اعظم سپاوه
تعداد جلسات :10

ریاضی خلاق( ریاضی عملیاتی) ورودی سوم -گروه اول-تابستان1403
پیش ثبت نام بازگشت