معرفی دوره آموزشی ریاضی خلاق ورودی چهارم(ریاضی عملیاتی) -تابستان 1403

شماره دوره آموزشی :2168
روزهای :یک شنبه
تاریخ شروع :1403/04/03 تاریخ خاتمه :1403/06/18
از ساعت :12:00 تا ساعت :13:15
عنوان دوره :ریاضی خلاق ورودی چهارم(ریاضی عملیاتی) -تابستان 1403
مدرس : اعظم سپاوه
تعداد جلسات :10

ریاضی خلاق ورودی چهارم(ریاضی عملیاتی) -تابستان 1403
پیش ثبت نام بازگشت