معرفی دوره آموزشی ریاضی خلاق (ریاضی عملیاتی)ورودی پنجم-تابستان 1403

شماره دوره آموزشی :2170
روزهای :یک شنبه
تاریخ شروع :1403/04/03 تاریخ خاتمه :1403/06/18
از ساعت :09:00 تا ساعت :10:15
عنوان دوره :ریاضی خلاق (ریاضی عملیاتی)ورودی پنجم-تابستان 1403
مدرس : اعظم سپاوه
تعداد جلسات :10

ریاضی خلاق (ریاضی عملیاتی)ورودی پنجم-تابستان 1403
پیش ثبت نام بازگشت