معرفی دوره آموزشی هوش سرعت - دقتی -تیزهوشان ورودی ششم تابستان 1403

شماره دوره آموزشی :2176
روزهای :یک شنبه
تاریخ شروع :1403/04/03 تاریخ خاتمه :1403/06/18
از ساعت :10:30 تا ساعت :11:45
عنوان دوره :هوش سرعت - دقتی -تیزهوشان ورودی ششم تابستان 1403
مدرس : نوید توسلی
تعداد جلسات :10

هوش سرعت - دقتی -تیزهوشان ورودی ششم تابستان 1403
پیش ثبت نام بازگشت