صفحه استاد

مجتبی جعفری

دکتری زبان و ادبیات فارسی

پنج سال داور، ناظر و دبیر جشنواره های ادبی پنج دوره معلم نمونه استانی و منطقه ایی
مدرس مدارس استعداد های درخشان و خاص تهران-مدرس شبکه تلوزیونی آموزش

دوره های مدرس