صفحه استاد

لیلا وکیل شعار

مولف کتاب اقدام پژوهی

سه دوره معلم نمونه منتخب استان اقدام پژوهی 22 سال سابقه تدریس در مدارس استان البرز

دوره های مدرس


ریاضی مفهومی چهارم- پاییز 1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/24
 • تعداد جلسات : 12
 • ساعت شروع : 17:00 الی 18:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 960,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ریاضی مفهومی پنجم -پاییز1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/25
 • تعداد جلسات : 12
 • ساعت شروع : 18:30 الی 19:45
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 960,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ریاضی مفهومی ششم -پاییز 1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/25
 • تعداد جلسات : 12
 • ساعت شروع : 17:00 الی 18:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 960,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر