صفحه استاد

نوشین عابدین زاده

دکترای بیوتکنولوژی و داروسازی

دارنده مقالات برگزیده بین المللی
دبیر دبیر رسمی دبیرستانهای تیزهوشان

دوره های مدرس