صفحه استاد

اعظم سپاوه

مدرس ریاضی خلاق

ده سال فعالیت در زمینه برگزاری کلاسهای ریاضی خلاق با رویکرد رشد شناختی و مدرس در آموزشگاه تیزهوشان
سه مقاله در در کنفرانس سالانه انجمن ریاضی
کارشناس ارشد ریاضی از دانشگاه شریف

دوره های مدرس


ریاضی خلاق دوم(کانگورو)- گروه دوم-پاییز 1402

 • تاریخ شروع : 1402/08/11
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 09:00 الی 10:10
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 860,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 12 نفر

ریاضی خلاق دوم(کانگورو)- گروه اول-پاییز 1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/27
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 10:30 الی 11:45
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 860,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ریاضی خلاق سوم(کانگورو)-پاییز 1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/20
 • تعداد جلسات : 12
 • ساعت شروع : 12:15 الی 13:30
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 960,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ریاضی خلاق چهارم(کانگورو) -پاییز 1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/20
 • تعداد جلسات : 12
 • ساعت شروع : 13:30 الی 14:40
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 960,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر