صفحه استاد

عطاالله محمد امینی

دبیر ادبیات مدارس تیزهوشان سلطانی و باهنر و مدارس منطقه یک تهران مدرس تخصصی ادبیات تیزهوشان مدرسه و آموزشگاه فرهنگ و اکسیر دانش و مدرس در آموزشگاه تیزهوشان
سرگروه آموزشی درس ابیات فارسی اداره کل اموزش و پرورش استان البرز

دوره های مدرس